Общи условия

ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ ТЕСТОВ ТЕКСТ 

Общи условия за ползване на интернет магазин www.Деко.bg
1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

Деко ДЕКО – Дружество „Деко ДЕКО” АД, седалище:, организирано съгласно румънското законодателство.Деко ДЕКО притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.Деко.bg.

САЙТ – Домейн Деко.bg и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Деко Деко по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на Деко Деко на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Деко Деко в определен период от време;
информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Деко Деко е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
данни относно Деко Деко или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Деко Деко и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.